top of page
Beautiful Landscape

Quy định mới về các tuyến phố cấm xe tải, xe khách ở nội thành Hà Nội từ 2020

Sở giao thông thành phố Hà Nội quy định về các tuyến được hạn chế và cấm, khung giờ cấm đối với các phương tiện ra vào nội thành thành phố Hà Nội nhằm đảm bảo tình trạng giao thông trên địa bàn.


Căn cứ luật: Căn cứ vào điều 4, Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về quy định hoạt động các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố và tuyến đường hạn chế. Quy định mới về các tuyến phố cấm xe tải, xe khách ở nội thành Hà Nội từ 2020 cụ thể như sau: